Home
   Language:    nederlands   English Home Producten Over ons Contact  
Over ons
Dealerschappen
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

1. Inleiding
1.1
Deze leverings - en betalingsvoorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen,
leveringen, diensten, verhuur en overigens alle overéénkomsten van of door
W.KIELSTRA Technische Handelsonderneming  hierna te noemen W.K. .

1.2
Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden kunnen slechts worden ingeroepen voorzover deze expliciet, door een aparte schriftelijke verklaring van W.K. zijn bevestigd.

1.3
Indien W.K. in het belang van haar wederpartij afwijkt van deze voorwaarden kunnen daaraan door de wederpartij geen gevolgen voor de toepassing in het algemeen of in een ander specifiek geval worden verbonden.

2. Aanbiedingen en prijzen
2.1
Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. W.K. is eerst gebonden, nadat zij een opdracht respectievelijk verkoop definitief schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd. Alle eventueel tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen, welke niet schriftelijk door haar zijn aanvaard, zullen zijn vervallen.

2.2
De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Voor expresse zendingen  de expressen kosten berekend. Voor orders met een netto faktuurwaarde van € 35,--  of lager brengt W.K.  € 5,--orderbehandelingskosten in rekening. Alle prijzen, ook die in de prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door W.K. worden gewijzigd. De verkoopprijs is gebaseerd op de tijdens de bevestiging bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. In geval van verhoging van één of ander is W.K. gerechtigd overééngekomen prijzen dienovereéénkomstig te wijzigen, ook al vindt de verhoging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding of aanvaarding of bevestiging te voorziene omstandigheden.
  Één en ander met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke voorschriften.

2.3
Door W.K. in afbeeldingen, tekeningen, catalogi enz. Verstrekte opgaven omtrent hoeveelheid, verpakking, maat, gewicht, kleur, gehalte, samenstelling etc. worden geacht slechts bij wijze van benadering te zijn versterkt. W.K. behoudt zich het recht voor een gewijzigde of verbeterde constructie te leveren zonder voorafgaande kennisgeving.

2.4
W.K. is bevoegd een order in gedeelten te leveren c.q. uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de order dat geleverd c.q. uitgevoerd is, conform artikel 9 en volgende. 
 
2.5
Wanner bij een reparatie vooraf prijsopgave wordt gevraagd geldt, dat bij niet repareren onderzoekskosten in rekening worden gebracht.

2.6
Van orders, welke niet geheel worden uitgevoerd zal het resterende gedeelte gedurende maximaal 3 maanden “in nota” worden gehouden. Deze “in nota” orders worden franko nageleverd. Helaas kan W.K. geen orders beneden € 35,-- netto “in nota” houden.

3. levering
Alle opgegeven leverings - c.q. uitvoeringstermijnen worden bij wijze van benadering verstrekt. Overschrijding daarvan geeft opdrachtgever nimmer het recht tot het vorderen van ontbinding, vernietiging van de overéénkomst of schade vergoeding. Vanaf 8 dagen na het verstrijken van de leverings - c.q. uitvoeringstermijn heeft opdrachtgever het recht van W.K. te verlangen, dat zij binnen een termijn, gelijk aan de aanvankelijk overééngekomene, alsnog tot aflevering van de producten overgaat. Heeft W.K. na het verstrijken van die termijn nog niet afgeleverd c.q. opgeleverd, dan kan opdrachtgever de overéénkomst na een wachttijd van 30 dagen annuleren. Ook in dit geval is W.K. geen schadevergoeding verschuldigd.

4. Overmacht
4.1
Opdrachtgever kan van W.K. geen nakoming vorderen van verplichtingen van W.K. uit de overéénkomst indien het niet of niet tijdig nakomen door W.K. direct of indirect op enigerlei wijze is veroorzaakt door of voortvloeit uit overmacht.

4.2
Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot de volgende gebeurtenissen en / of situaties;  besluiten en maatregelen van enige overheid, het uitblijven van vereiste vergunningen of andere formaliteiten van overheden van welke aard ook, arbeidsconflicten, gebrek aan personeel, tekort aan grondstoffen of onderdelen, gebrek aan of vertragingen in vervoer, diefstal, bezitsverlies of vernietiging c.q. beschadiging van bedrijfsmiddelen of - gegevens, niet goed of niet tijdig presteren van leveranciers en andere contractanten van W.K. Voorts wordt tot overmacht gerekend omstandigheden die het voldoen aan de leveringsverplichting voor W.K. bemoeilijken; hieronder wordt tevens verstaan het niet voldoen aan de door W.K. kwaliteitseisen van door derden te leveren producten. Al deze gevallen ontslaan W.K. van alle aansprakelijkheid en geven W.K. het recht de overéénkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van welke schade dan ook. Het bepaalde in artikel 3 omtrent annulering van de overéénkomst door opdrachtgever is niet van toepassing, tenzij de toestand der overmacht langer dan 6 maanden voortduurt, waarna het opdrachtgever is toegestaan na voorafgaand aangetekend schrijven aan W.K. conform artikel 3 te annuleren.
 
5. Garantie
5.1
Alle door W.K. geleverde producten worden – indien zulks is aangegeven – geleverd onder de fabrieksgarantie en op de door de fabriek gehanteerde garantievoorwaarden. W.K. neemt de garantieverplichtingen betreffende door derden geproduceerde goederen echter niet zelfstandig op zich, doch is slechts gehouden opdrachtgever behulpzaam te zijn bij het inroepen van de rechten van opdrachtgever jegens de producent.

5.2
Indien door W.K. - in afwijking van het gestelde in artikel  5.1 een garantietermijn is aangegeven garandeert W.K. gedurende genoemde termijn direct na verzending of afgifte van de producten / goederen dat deze vrij zijn van materiaal - of constructiefouten die de bruikbaarheid aanzienlijk verminderen.

Van garantie uitgesloten zijn transport –  en/of verzendkosten, schade aan personen en / of goederen en overigens alle directe of indirecte schade hoe ook genaamd.

6. Reclame
6.1
Waarneembare (transport)schade dient onverwijld aan de vervoerder te worden gemeld door de geadresseerde (namens opdrachtgever als deze niet dezelfde is als de geadresseerde) teneinde van de vervoerder een schadeverklaring te verkrijgen. Bedoelde schade dient de geadresseerde eveneens aan W.K. te melden.

6.2 
Binnen 8 dagen na ontvangst van een leverantie moet opdrachtgever nauwkeurig en gedetailleerd aan W.K. zijn eventuele bezwaren omtrent het afgeleverde ter kennis brengen, zulks op straffe van verval van het recht om naderhand nog te stellen dat het geleverde niet in overeenstemming met de overéénkomst zou zijn geweest.

6.3 
Wanneer de bezwaren van opdrachtgever door W.K. gegrond worden bevonden, heeft zij het recht om – naar haar keuze – producten van dezelfde soort te herleveren, de nodige verbeteringen aan te brengen, hetzij een redelijke prijsreductie toe te passen. Opdrachtgever heeft niet het recht om ontbinding, vernietiging van de overéénkomst of schadevergoeding te vorderen.

6.4
Retourzending van verkochte goederen aan W.K. om welke reden dan ook. Kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend - of andere instructies van W.K. Vervoer en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. De goederen blijven te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever.

6.5 
Het door opdrachtgever niet in acht nemen van aanwijzingen of gebruiksvoorschriften ter zake van geleverde producten ontheft W.K. van elke aansprakelijkheid.


7. Aansprakelijkheid
7.1 
W.K. is niet verplicht tot vergoeding van directe of indirecte schade, door welke oorzaak of welke handeling of nalatigheid van W.K. haat personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen ook ontstaan.

7.2 
Evenmin is W.K. aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door of in verband met gebreken aan het geleverde of door het feit dat het geleverde niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of garanties mocht voldoen.

7.3 
Indien W.K. gronden aanwezig acht die haar ertoe brengen deze aansprakelijkheidsbeperkende beledigingen niet toe te passen, geschiedt zulks slechts indien en voor zover dekking aanwezig is op een door W.K. met het oog op bedrijfsaansprakelijkheid gesloten verzekering.

7.4 
Opdrachtgever vrijwaart W.K. tegen vorderingen van derden wegens schade welke als zodanig in dit artikel zijn vermeld.

7.5 
Evenmin is W.K aansprakelijk voor letsel toegebracht tijdens het laden en / of lossen van gekochte of verkochte goederen op welke lokatie dan ook, aan (personen werkende in opdracht van) opdrachtgever.

8. Risico – overgang
8.1 
Vanaf het moment dat de goederen één van de werkplaatsen van W.K. of andere plaatsen, waar zij in afwachting van verzending naar opdrachtgever zijn opgeslagen verlaten, zijn deze voor risico van de opdrachtgever. Alsdan is opdrachtgever verantwoordelijk voor alle directe en / of indirecte schade van of aan deze producten.

8.2 
Ingeval goederen die ingevolge het bovenstaande voor risico van opdrachtgever zijn, worden vervoerd door of namens W.K., wordt hier iedere eventuele aansprakelijkheid van W.K. als vervoerder dan wel uit hoofde van een onrechtmatige daad, gepleegd in verband met of tijdens het vervoer uitgesloten, welke uitsluiting van aansprakelijkheid eveneens zal gelden in het geval van schuld of nalatigheid als bedoelt in artikel 815 van het Wetboek van Koophandel.
 
W.K. is, tenzij anders overééngekomen nimmer verplicht tot verzekering van het transport van de goederen. Indien er voor zover W.K. evenwel op eigen gezag voor verzekering zorgdraagt, wordt zij geacht daarbij zelf belang te hebben dan wel het belang van haar opdrachtgever te dienen. Een eventuele uitkering is in eerste instantie ter dekking van betreffende openstaande factuur van de goederen.

8.3 
Opdrachtgever zal W.K. vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ter zake waarvan W.K. op grond van het bovenstaande tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk zou zijn.

9. Betaling
9.1 
De plaats van betaling is ten kantore van W.K. te LEEUWARDEN of op een door haar aan te wijzen bank - of girorekening. Opdrachtgever zal zich tegenover een vordering van W.K. niet op schuldvergelijking kunnen beroepen. Alle betalingen dienen -  voor zover zulks niet afzonderlijk is aangegeven –  steeds zonder enige korting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever zal door het enkel verloop van de betalingstermijn in gebreke zijn ook zonder dat ingebrekestelling heeft plaatsgevonden.

9.2 
Klachten omtrent facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum bij W.K. schriftelijk worden ingediend, waarna – voor zover daarvan geen sprake is – opdrachtgever geacht wordt de factuur als juist te hebben aanvaard.

9.3 
Alle vorderingen van W.K. worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd, deze surséance van betaling aanvraagt, liquideert, overlijdt en voorts onder alle omstandigheden waarbij het verhaal van de vordering van W.K. mogelijkerwijs in gevaar zou kunnen komen. In voornoemde gevallen heeft W.K. tevens het recht alle leveringen c.q. activiteiten stop te zetten, geleverde / verkochte c.q. verhuurde bedrijfsmiddelen terug te halen of weg te nemen zonder rechtelijke tussenkomst, totdat respectievelijke tenzij zekerheid wordt gesteld zoals bepaald in artikel 11.

 

10. Overschrijding betalingstermijnen, maatregelen
10.1 Over de door opdrachtgever aan W.K. te betalen bedragen is opdrachtgever bij overschrijding van de in artikel 9 genoemde betalingstermijn aan W.K. verschuldigd een vergoeding van 2% per maand  over het uitstaande bedrag.
  
Voorts is opdrachtgever gehouden aan W.K. te betalen alle eventuele gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de declaraties van de door W.K. ingeschakelde advocaten, deurwaarders en overigens de andere incassokosten in de ruimste zin des woords.

De voormelde buitenrechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door opdrachtgever aan W.K. verschuldigde bedrag met een minimum van € 70,--exclusief BTW.

10.2 
Het bovenstaande is eveneens van toepassing op alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en juridische en / of deskundige bijstand die W.K. moet maken om haar rechten tegenover opdrachtgever geldend te maken.

11. Zekerheid
11.1 
Alvorens tot levering c.q. uitvoering of voortzetting daarvan over te gaan heeft – zolang betaling nog niet heeft plaatsgevonden – W.K. het recht om van opdrachtgever te verlangen, dat deze ten genoegen van W.K. zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen.

11.2 
Voldoet opdrachtgever hieraan niet, dan is W.K. gerechtigd desgewenst de overéénkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, terwijl opdrachtgever dan gehouden is tot volledige vergoeding van de schade die W.K. dientengevolge lijdt en opdrachtgever verbeurt daarenboven aan W.K. een direct opeisbare boete van 20% van het op de annulering betrekking hebbende factuurbedrag. Dit recht van annulering met schadevergoeding als voormeld heeft W.K. ook in alle andere gevallen van wanprestatie van de opdrachtgever.

12. Eigendom en eigendomsvoorbehoud
12.1 
Alle verkochte producten blijven eigendom van W.K. totdat opdrachtgever volledig aan al zijn verlichtingen uit welken hoofde ook tegenover W.K. zal hebben voldaan.

12.2 
De opdrachtgever is niet gerechtigd voordat de eigendom van de producten van W.K. op hem is overgegaan, de producten aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen.
 
12.3 
De. Opdrachtgever is gehouden aan W.K. of haar gematigde toegang te verstrekken tot de ruimten of plaatsen waar de producten zich bevinden, teneinde het W.K. of haar gemachtigde mogelijk te maken om deze te kunnen identificeren of merken als eigendom, zodat / waarna W.K. zich weer in het bezit van de (het) (product)en kan (laten) stellen, al of niet na verkregen vonnis tot afgifte.

12.4 
De opdrachtgever is gehouden om voor zijn rekening de producten, zolang deze nog niet zijn eigendom zijn, te verzekeren tegen tenminste de risico’s van brand , interne transportschade , vloeistofschade en diefstal tegen gebruikelijke condities.

12.5 
Wanneer door W.K. herstelde goederen, door opdrachtgever, nadat hem is kennisgegeven van het herstel, niet binnen een maand worden geaccepteerd onder gelijktijdige betaling van de op dit herstel betrekking hebbende rekening, heeft de opdrachtnemer het recht die goederen in het openbaar te doen verkopen, onder verplichting de opbrengst daarvan, na aftrek van het hem toekomende ter zake van reparatienota en bewaarloon, uit te keren aan opdrachtgever.

12.6 
Vervangen en / of geretourneerde goederen of onderdelen daarvan worden automatisch eigendom van W.K. tenzij opdrachtgever voorafgaand aan de toezending hierover aparte afspraken met W.K. heeft gemaakt.

13. Meerprestatie
Indien W.K. bij de uitvoering van een opdracht meer heeft gepresteerd dan waarvoor in eerste instantie door opdrachtgever was opgedragen, is W.K. gerechtigd tot vergoeding daarvan.

14. Industri¸el / intellectueel eigendom
14.1 
Indien geen regeling getroffen is betreffende de verkrijging van rechten van industri¸el en intellectueel eigendom op resultaten voortvloeiende uit de uitvoering van een opdracht, behoudt W.K. zich het recht op octrooi alsmede andere rechten van industri¸el en intellectueel eigendom voor.

14.2 
Voorts blijven alle tekeningen, berekeningen, schetsen, technische data en andere specifieke bescheiden onvervreemdbaar eigendom van W.K.

14.3 
Op eerste verzoek van W.K. dient opdrachtgever de in artikel 14.2 genoemde bescheiden aan W.K. terug te zenden.

14.4 
Niets van wat opdrachtgever van W.K. heeft bekomen en / of uit bescheiden zoals in artikel 14.2 genoemd, mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, cdrom, microfilm of op welke ander wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van W.K..

14.5 
Bij overtreding van het in artikel 14.3 en 14.4  bepaalde verbeurt opdrachtgever aan W.K. zonder gerechtelijke tussenkomst een direkt opeisbare boete van € 5000,-- per gebeurtenis of per week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van W.K. daarenboven volledige schadevergoeding te vorderen.

15. Vertegenwoordiging
Indien opdrachtgever namens één of meer anderen optreedt is hij onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover W.K. aansprakelijk als ware hij zelf opdrachtgever.

16. Strijdigheid tussen voorwaarden
 Onder handhaving van het gestelde in artikel 1 wordt strijdigheid tussen bepalingen van door opdrachtgever eventueel gehanteerde (inkoop)voorwaarden en die van onderhavige voorwaarden, desnoods door rechtelijke tussenkomst, naar redelijkheid en billijkheid weggenomen en in het kader van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomst opgelost.

17. Competentie
Geschillen uit hoofde van deze overéénkomst of van nadere overéénkomsten ter uitvoering daarvan, zullen bij uitsluiting - voor zover het niet een vordering voor de Kantonrechter betreft - worden gebracht voor de bevoegde rechter van de woonplaats van W.K. dan wel naar keuze van W.K., de ook overigens bevoegde rechter.

18. Conversie
De vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overéénkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

19. Toepasselijk recht
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overéénkomsten is het Nederlands Recht toepasselijk, echter met uitsluiting van de Éénvormige Wet inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken en de Éénvormige Wet inzake de totstandskoming van Internationale Koopoveréénkomsten betreffende Roerende Lichamelijke Zaken.

 
Kielstra machines - Ceresweg 25 - 8938 BG Leeuwarden - info@kielstramachines.nl - Tel. +31 (0) 58 280 22 81 - Fax. +31 (0) 58 - 216 86 22

Copyright 2011 Kielstra Technische Handelsonderneming - Disclaimer